Letra P

Peña «La Taurina El Servol»

n 1927 apareix aquesta entitat, en forma de penya o societat, que no havia satisfet a l’Administració de Rendes Públiques (de Castelló?), els seus impostos.

Comment here

1 + 9 =