Letra J

Jutjat de 1ª instància i instrucció

L’administració de Justícia provincial s’administrava des de l’Audiència de Sant Mateu, instal.lada al Palau dels Borrull. A Vinaròs, una vegada desafectat el convent de sant Francesc es va insta.lar allí el Jutjat i les presons. EDIFICIS...

Jutges, Carrer dels

Nom donat a un carrer de nova apertura en sessió de l’Ajuntament del 7 d’abril de 1999. Correspon al que partint del nou edifici de Jutjats de l’avinguda de la Llibertat s’enfila cap al centre format encara per horts que s’estant...

Jutge de pau

Figura creada en 1856, que recau en un ciutadà que es deu considerar prudent, cult i de costums exemplars, tenint la firme voluntat de resoldre les coses amb justícia, però que més que aplicar les lleis devia aplicar-se a concordar les voluntats...

Jutge comarcal i de districte

Durant vint-i-sis anys va ocupar el càrrec, Antonio Montoya Saborit, natural de Borriana. En 1967 va ser nomenat Joaquin Simó Federico, que va ostentar el càrrec durant 17 anys, (fins setembre de 1983). Posteriorment seria nomenat Tomàs Ferrer...

Justicia del Lligallo

Era l’autoritat que tenia al seu càrrec tots els assumptes referents al camp, a la seua vigilància i a pastures i ramats. Entre els pocs noms que han quedat d’aquest importantíssim càrrec en la seua època, trobem a Jaume Roca, pastor,...

Justicia

Càrrec municipal més important, equivalent a l’actual d’alcalde i que presidia el Consell Municipal. L’elecció dels Justícies es feia per a un any i mitjançant el sistema d’insaculació a l’endemà de la festa de sant...

Jurats de judicis

En 1916 apareix una llista de personatges, no sabem si tots de Vinaròs, que han d’acudir a l’Audiència de Castelló per formar part d’un Jurat que ha d’actuar en un judici per robatori. (Revista “San Sebastián”).

Jurats

Autoritats municipals. Eren les immediats a l’autoritat del Justícia i sempre n’ eren dos: El Jurat en Cap i el Jurat Menor. La relació dels que ens han aparegut és la que adjuntem a la llista de Justícies.

VINAPEDIA

>