Letra S

Suterranyes

Nom d’una de les partides més extenses del nostre terme municipal. Es troba diferenciada en Soterranyes altes i Soterranyes baixes. Es troben en la part més allunyada de la població, junt al camí de la Ratlla, que divideix el nostre terme del de Sant Jordi. El significat de la paraula, soterranya o suterranya, prou abundant i repetit en tota l’àrea de la nostra llengua, ens el desxifra el filòleg Joan Coromines en el llibre “Onomasticon Cataloniae”, que el fa originar de “iter subterraneum”, que ve a significar camí fons.

Comment here

21 − 18 =