Letra P

Pull, Josep

(Vinaròs, segle XVII). Mestre Organista. Va ocupar el Mestratge d’orgue, cant, lectura, escriptura i compte del Forcall, en oposició guanyada en 19 de juliol de 1674. DOCUMENT: «Los Justicia, Jurats y consell del pnt. lloc del forcall, requiriren de mi, Llorens Badia, notari, una certificatòria, com a patrons del benifet del orgue, (que) vaca per mort de Rvnt. Joseph Gil y per dita redotat, foren fixats cartells en les viles de Vinaròs, Castelló de la Plana y Morella y en lo pnt. lloc pera que tots los que vullguessen oposarse a dit benifet, vinguessen pera set dies a oposarse y, vengut lo dia, se oposaren en la Iglesia del pnt. lloch del Forcall, el Lcdo. mossèn Pere Real de la vila de Mirambell (Aragó), Vicent Cortés, estudiant del pnt. lloch y Joseph Pull, estudiant de la vila de Vinarós, tots los quals foren examinats per Lluis Vicent Gargallo, mestre de Capella de la ciutat de Barcelona, de orgue i cant, llegir, escriure y contar y, examinats que foren, certifica dit mestre de Capella y digue a dits Justicia, Jurats y Consell que moss. Pere Real era mereixedor de 500 lliures, Vicent Cort-s, de 300 y Joseph Pull, de 600 lliures. Y los Justicia, Jurats y Consell tot unanimes y concordes votaren que lo dit benifet fos presentat a dit Joseph Pull, y per a dit efecte, foren ya fetes procura a Joseph Gil, mercader del Forcall«.(Arxiu Històric Notarial de Morella. Protocol del notari forcallà Llorens Badia. 1674. Investigació duta a terme per Eixarch Frasno).

Comment here

93 − 89 =