Letra P

Puig de Varono

Nom d’una partida formada per garriga del nostre terme municipal situada a la falda oest de la serra de l’Ermita. També se la coneix o se la denomina “Puig del sant Varó”. El seu nom ve donat pel malnom del propietari d’una de les finques el qual havia construit un pou en la seua finca que no es va utilitzar mai i permaneix erma. En els anys cinquanta vivia una senyora gran i molt coneguda com “Tia Varona”, que venia cacaus i tramussos a les entrades dels cines.

Comment here

99 − 96 =