Letra N

Noguera Andreu, Guillem

noguera(Lloret de Mar – Vinaròs). Mercader. Comerciant de vaixells mercants. Patrici vinarossenc, que en 1662 apareix amb la seua muller en l’acte de benedicció. com a gran benefactor del Convent de Sant Francesc, llavors recent fundat. Acabada la cerimònia, segons escriu el Pare Panes, va manar obrir la seua tomba i dirigint-se a la seua muller, Isabel Navarro Oliver, a la que entre altres coses li va dir: «Dichosos nosotros, que de la hazienda que nos ha dado el cielo , no nos hemos edificado casas sumptuosas para nuestra morada, sino para Dios y para habitación de santos.» El 16 de febrer d’eixe mateix any es citat en l’acta de la sessió de l’Ajuntament, com a gran personatge, influent davant del bisbe de la diòcesi, de la següent manera: “També lo Sr. Bisbe a demanat a nou capellans vajen a Tortosa, els quals té presos, si anirà lo síndich per a que suplique al Sr. Bisbe tinga per be que lo que feren de portar a Joseph Cortes (dit lo Bisbe) en una cadira al coll que tot fonch en regosijo de la Purísima.V.M. voran si a dit efecte anirà Guillem Noguera, que té bona mà en lo Sr. Bisbe. Fonch determinat vaja Guillem Noguera per síndich d’esta vila a parlar al Sr. Bisbe ab una carta de la vila de patrocini per als pobres capellans que estan a Tortosa”. El seu escut heráldic que campava damunt de la porta d aquella església, es troba actualment en el Museu Municipal; és un escut parlant amb un arbre -noguer- i unes calderes. Pocs anys després (1674) es va promoure un plet per unes ovelles que li estaven pasturan en terme de Peníscola, la qual en tenia un altre més greu amb Vinarós, conegut com «el dels 214 anys», resolvent els tribunals al seu favor. També apareix el seu nom com a primer o més antic dels clavaris que tenia la nostra ermita i per això se li abonen 200 lliures de l’arrendament de la carnisseria a Guillem Noguera «mercator villae Vinarosii». Es cita el seu hort com situat a la raval de Càlig, prop de la creu de S. Josep, on s’aturava la processó quan baixava de l’ermita amb la peanya i també on es despedí el Cos de S. Climent de trànsit cap a Sant Mateu. Guillem Noguera era besavi del militar Josep Carlos Esteller, el qual va aconseguir el cos del màrtir Sant Valent per a la Parroquial.

Comment here

15 − = 6