Letra M

Malnoms

malnomsLa llarga tradició de l’utilització dels renoms es perd en el temps. Fins als anys seixanta era la forma més corrent de coneixença de les persones o famílies al nostre poble En fer-se la població més gran ha anat perdent-se aquesta antiga i bella costum, més pròpia del món mariner i rural. Sobre els “malnoms” o renoms va escriure Daniel Delmàs l’obreta “Una Vinarocencada…”. És curiòs com encara en la revista “San Sebastian” del 9 d’abril de 1922 es fa la relació dels policies municipals recentment nomenats i a quasi tots se’ls afegeix el seu renom: “Ha sido nombrado cabo de municipales Agustín Esteller Chaler (Esquerré), y guardias Sebastián Esteller Chaler (Esquerré), Vicente Baraces (Calvete), Sebastián Fraile Arnau (Belem), Sebastián Llátser Comes (Mareta), Bautista Miralles Obiol (Miralletes), y Agustín Esteller (Rabe) (…)”.

Comment here

7 + 3 =