Letra L

Llibre de Aniversaris

llibreConegut també com Llibre d’Annis per la seua abreviatura inicial. És l’únic llibre il.lustrat que hi havia a l’antic arxiu parroquial. Conté les obligacions que tenia el clergat a mitan segle XVII de celebrar misses de difunts, misses cantades, i les intencions per les que havia de resar en determinats dies o festes de l’any les diferents hores (maitines, laudes, vespres i completes). Començat l’any 1654, està il.lustrat a la portada i en diferents pàgines amb dibuixos d’animals o florals de molta bellesa. Cal destacar de la mateixa portada un dibuix esquematitzat de Vinaròs. Té el següent encapçalament en valencià i en llatí:» Libre d’Annis Mis/ses Cantades Matines, Laudes, Hores, Vespres, Completes, y tot lo demes / te obligació de celebrar lo Reverent Clero En / la Iglessia Parrochial de la Present Vila / de Vinaros die Decimo quarto / Kalendis octobris. Anno a / Nativitate Dni Milles / simo sexcentessimo / quinquagessimo / quarto. In futuram rei memoriam». En l’última pàgina es pot llegir: «Este libro fue encontrado en la imprenta de un rojo y entregado al único sacerdote superviviente de Vinaroz. Vinaroz. 17 de abril de 1938. II Año Triunfal. El Capitán Antonio Santos.». Al peu es va afegir “Imprenta de Angel Fernández” i l’únic sacerdot supervivent era mossèn Antolí. Sebastià Redó Miralles té fet un treball molt acurat del llibre i un resum que va ser publicat a tot color per l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs” en abril de 2005.

Comment here

9 + 1 =