Letra A

Acadèmia militar

Apareixen diverses acadèmies amb aquesta denominació. En 1919 estava situada en un pis de la plaça del Salvador. Va existir un altre centre, inaugurat en 1920, quan la nostra ciutat comptava encara amb la Comandància Militar o Zona de Reclutament. Estava situada en un pis de la Plaça Sant Agustí, número 21 i preparava els mossos de «quota i cupo d’instrucció». Els “quintos” que obtenien la numeració alta, resultaven exents de fer el servei, però en el cas de que un de la població morís per enfermetat o en combat a l’Àfrica, havia d’ésser reemplaçat pel del número següent, per això les acadèmies particulars regentades per algun cap de l’exèrcit havien d’instruir els lliurats, durant tres mesos, per tal d’estar preparats en cas necessari. En febrer de 1929 va estar al cap de l’Acadèmia el militar Tomàs Alvarez Rodríguez. La fotografia, cedida per Josep Manuel Llátser, va ser publicada en la revista El Servol (12-VIII-1995). Pràcticament tots els alumnes eren els més senyorets de la societat i estudiaven carrera.

Comment here

+ 34 = 40