Letra S

Spínola, Ambrosi d’

spinola(Gènova 1569- Scrivia 1630). Generalíssim de l’Armada Espanyola al servei del rei Felip III. Referent a un plet sobre el pa amb les galeres de L’Esquadra, el testimoni que intervé relata la vinguda del famòs Ambrosi d’Espínola, el famós general immortalitzat en el quadre de «Les llances» de Velàzquez que representa la rendició de Breda: «(…)…es recordat ell testimoni que haura un any poc més o menys (cap a 1596) que aplegà Ambrosio Espínola a la present vila de Vinaròs ab nou o deu galeres les quals aplegaren sense bescuyt y volentli comprar al dit Cosme Ferrer lo bescuyt, que serien sis o set cents quintars, los jurats de la present vila donaren orde y manaren per medi de Rafel Morell al dit Cosme Ferrer que no donàs bescuyt a dites galeres, y entenent ho lo dit Ambrosio Espinola lo veu ell testimoni molt brau y colerich ab la vila y li hoi dir ell testimoni que si nol provehien de bescuyt que llansaria a tota la gent en terra pera que feçen tot lo mal que poguesen; e apres no sap ell testimoni com se remediaren…». (Arxiu Municipal de València. Gómez Sanjuán. Butlletí del CEM).

Comment here

62 − = 58