Letra S

Salines, Les

salinesNom d’una de les partides del nostre terme municipal, junt al barranc del mateix nom, el qual es déu segurament a trobar-se allí, durant l’edat mitja, al final de dita rambla, el lloc que s’utilitzaria per a fabricar la sal, tal vegada de la gabela de Peníscola. El llit del barranc, més pròxim al mar, d’estructura molt plana i ampla, de gran insolació, fa pensar en ser el lloc idoni per a dur a terme dita activitat. Segons el filòleg Joan Coromines la seua significació déu provenir per la dessignació de terres salobres. El notari Onofre Joan Vilar, en 1606, cita en un dels seus protocols notarials, la venda entre dos agricultors de Vinarós, una heretat «…in termino praesentis villae in partida dicta de Della les Salines«.

Comment here

3 + 6 =