Letra P

Progreso, El

1. Molí d’arròs i pinsos de gran extensió, situat a les afores del carrer del Pont, inaugurat en 1871, que seria adquirit pel molí de Carsi i reinaugurat en 1881. (Vide id.)

2. Nom del molí d’arròs i pinsos existent a finals del segle XIX i principis del XX en la plaça de Sant Antoni, en el lloc conegut com «La Barceloneta». Es deia posteriorment dels Patrons o de sant Sebastià. Perteneixia a un tal Conesa.

3. Nom que rebia la Societat Cooperativa Obrera de socors del mariners, fundada a Vinaròs en 1883 i que va perdurar fins la guerra civil del 36. Unes altres compostes de mariners eren «El Previsor», «La Unión», «La Flor del dia», «La Luz del dia», encara que unes estaven integrades per pescadors i altres per armadors o patrons. Dites cooperatives o societats venien a ser un clar antecedent de les assegurances socials actuals.

Comment here

+ 23 = 31