Letra P

Prima, Joan Baptista

Va ocupar el càrrec de jurat en 1606, mustassaf en 1608 i Síndic en 1634. A favor de Joan Bautista Prima es va concedir en 1646 privilegi militar de cavalleria, sent comissionat Cristòfol Cardona per a que fos armat cavaller. Aquest mateix any se li va donar títol de noblesa. Les seues armes eren escut tallat i dalt en camp d’or un lleó rampant de gules i baix, en el mateix camp, un àguila de sable pasmada. Tenia drets sobre els que renunciava en 1658, sobre la casa de la Viuda del notari Ledesma, on s’havia de construir la capella de la comunió de l’Arxiprestal.

Comment here

1 + 2 =