Letra P

Pla de Vinaròs

Extensa zona plana de terreny delimitada entre el Montsià al Nord, els pujos de la Misericòrdia i de la Nau a Ponent, i la serralada d’Irta al Sud. El terreny està compost de materials al.luvials plistocènics (glacis d’erosió) que acaben en una costa que baixa, a trets trecada per cordons de grava, finalitzant suament cap a la mar, amb una inclinació NW-SE del seu glacis que és la que segueixen els rius i barrancs que drenen les aigües directament a la mar.

Comment here

1 + 7 =