Letra P

Peses i Mesures

Com l’activitat de pesar i medir estava encara en 1932 prou imperfecta pels utensilis que s’empraven i que es manipulaven de manera fraudulenta, s’estava en la obligatorietat de contrastar-los amb les oficials. Així llegim a la Rev. San Sebastián del mes d’agost: “Fiel contraste. Para el próximo miércoles está anunciada en el partido Judicial de Vinaroz la comprobación de las pesas, medidas y aparatos de pesar. R. G.S. 14-VIII-1932. Aquesta activitat era portada a cap antigament per “mustassaf”, autoritat municipal encarregada de vetllar per ella. L’oficina estava després -a principis del segle XX- en l’Ajuntament, en la que era encara (8-III-1998) oficina d’Informació i Turisme i dita activitat pareix que era molt rendible a l’Ajuntament perquè s’oferia en pública subhasta al millor postor.

Comment here

74 + = 79