Letra P

Peñíscola i Vinaròs als establiments de Peñíscola

Als establiments de Peníscola de l’any1701 també es fa referència a les poblacions veines deVinaròs i Benicarló, citant-se ademés al Doctor FrancesGuillo, qui ens va deixar descrita una plaga de llagosta queen altres llocs hem referit. «Capitol CXXIII.a. Die mencisfebruaris anno anatte domini MDCLXXXX. Sia a tots cosapública nottoria y manifesta que nosaltres, el doctorFrancisco Guilló, síndich y procurador de la vila deVinaròs, consta del poder ab acte rebut per Joan Llanusa,nottari de dita vila, en vint-y-huit de agost de l’any pròximpassat, mil sis-cents huitanta-y-nou de una, GrisòstomoSobrevela, ciutadà, síndich y procurador de la vila deBenicarló, tenint poder ab determinació conçiliar de ditavila en vint-y-nou de nobembre dit any mil sis-çentshuitanta-y-nou, per les coses infraescrites, y Gabriel Martí,síndich y procurador de la vila de Paníscola, consta abacte rebut per Françés Calbet, notari en … de altra, junts ycongregats en la Verge de la Mar de la Vila de Benicarló,per a tractar y ajustar les coses convenients a la bonaadministraçió y regiment de les dites tres viles, encompañia de alguns prohoms de aquelles, forendeterminades, establides y ajustades per a la conservació,obçervançia y quietut de les dites tres viles les cosesinfraescrites y declaradores per los capítols següents:Primo és estat determinat, establit y ajustat entre aquellsque en lo prat tancat de la vila de Paníscola, situat en loterme de aquella, no y puguen entrar ningun género deganado, y cas que entrarà encòrrega en pena de trentasous, s’entenga lo prat tancat lo de les marjarls. Item quedes de huit de mars en avant no puguen entrar losganados, ni animals de serda, en les vinyes, y els queentraràn encòrreguen en pena de vint sous ultra dels danysfins huit dies pasat Tot-Sants. Ittem que qualsevol perçonaque cullirà qualsevol gènero de fruyts encòrrega en penade vint sous, y si cavalcadures se menjaran qualsevolherba que serà sembrada de mà també encòrrega en ladita pena, y, així mateix, collint faves y altres llegums yqualsevol presa de mà, encòrrega en la sobredita pena.Ittem que, per quant en los establiments passats y haviapena de vint sous en les rames caygudes, y serà aquellaexorbitant, sols y acha de pena huy deu sous. Ittem que losganados de qualsevol gènero que sia no puguen entrar enles coltives, ni tampoch ningun gènero de animals, estanaquella señalada, en pena de vint sous lo ganado y deusous los animals grosos; ni que la puguen segar y sia ultradel dany se pague la pena de vint sous, açó entés que cascúla puga fer en qualsevol heretat sua, àduch que sia devesa,des del mes de juliol, per tot lo mes de maig podent-lasenyalar lo dia que regaran fins tot lo mes de juliol, ydurant la cultiva fins tot lo mes de maig vinent, los qualsestabliments prometen los dits en dits noms respectivasíndichs ad inviçem et viçissim fer valer, obçervar y tenir,sots obligació dels bens de dites univerçitats, per a lo qualcascú respectiva obligaren omnia bona dicta universitatisetc. de quibus etc. lo qual, etc. Actum in heremita virginismarie maris termino ville Benicarlonis regni Valentie etc.Testes sunt Ioannes Cerdà, faber lignarius, JosephusFresquet, piscator Benicarlonis, et Carolus Maria Botari,mercator Vinarosis… Los sobredits establiments de les tresviles fonch per mi Gabriel Llaudis nottari escrivà de jurats,sala y conçell de la present vila de Paníscola, tret de ordedel conçell de dita vila del llibre de establiments vell ycontinuat en los preçents nous establiments huy a quinse defebrer, mil set,-çents y sinch. Itta est Gabriel Llaudisnottarius et scriba”. LA ENCOMANDA. PENíSCOLA IEL BOSC D’IRTA. PLEIT DE LES 25 OVELLES DENOGUERA. L’AGRICULTURA EN 1802. En 1802Vinaròs tenia 18 llauradors propietaris, 2 arrendataris, 6cultivadors propietaris i arrendataris al mateix temps, 956jornalers, 8 ganaders i 10 pastors d’un total de 1626 veins.

Comment here

88 − 82 =