Letra M

Morales, Jaume

(Vinaròs -1722). Escultor. No és del tot cert que els germans Jaume i Josep Morales siguessen nascuts a Vinaròs. Eren sols veïns, com així s’afirma en documents. Les primeres notes que trobem referides a ell són: «En 21 de gener 1678 se han pagat a Jaume Morales, escultor, vintisis lliures y sis sous, a conte de la primera terça per la escultura del sol de l’orgue«, trobant-se documentats també els altres pagaments posteriors. Va construir amb son germà en 1698 l’altar a Sant Sebastià en la capella de la Comunió, pel preu de 172 lliures, més 19 que va rebre Jaume per la fusta. Dit altar el va daurar posteriorment Eugeni Guilló en 1694. Albert Ferré en la seua “Historia de Ulldecona y su entorno geográfico» (pàg. 176), afirma que Jaume Morales «De Vinaroz. Maestro carpintero y escultor, construyó el altar de la Purísima Concepción, que fue colocado en el año 1686». En 1721 els llauradors vinarossencs li van encarregar el retaule per a Sant Antoni, de l’ermita, ja acabades les obres d’eixample. Presentant el dibuix previ i iniciats els treballs que s’havien ajustat per 80 lliures per soles les mans, – donat que se li donava tota la fusta-, va morir poc després, havent-la de continuar Josep Ochando, d’Almassora i professor de dibuix de la famosa fàbrica de ceràmica d’Alcora. Bover Puig afirma que Jaume Morales va nàixer a Vinaròs en 1693 (“Efemérides de Vinaròs” en la Rev. “7 dies” de 17-I-2004) però aquesta data és necessàriament errònia.

Comment here

− 7 = 1