Letra J

Joan Carles I, Rei d’Espanya

Joan_Carles(Roma 5-I-1938). L’Ajuntament del nostre poble va acordar en sessió del ple municipal, concedir-li al Rei la Medalla d’or de la Ciutat, al març de 1976, la qual li va ser entregada pel Consistori, desplaçat per al cas al Palau de la Sarsuela de Madrid el mes de maig immediat. El 14 d’octubre de 1978, el Rei va signar el Real Decret pel que es declarava Monument Artístic Nacional la nostra església Arxiprestal: “DISPONGO: Artículo primero.- Se declara monumento histórico Artístico, de carácter nacional, la iglesia arciprestal de Vinaroz (Castellón). Artículo segundo.- La tutela de este monumento, que queda bajo la protección del Estado, será ejercida a través de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos por el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto. Dado en Madrid a catorce de octubre de mil novecientos setenta y ocho. Juan Carlos.” Segons s’anunciava en la premsa al maig de 1981, la família reial sabia distingir molt bé els llagostins de la nostra ciutat, ja que eren els seus preferits en els menús que sovintejaven en la Casa Real. Una altra relació va tindre el Rei amb la nostra població ja que diferents vegades va distingir el vinarossenc Josep Maria Puigcerver Farcha amb la seua visita a Nigèria i concessió de medalles. Així, en març de 1982 va concedir a ell la Gran Creu i a l’esposa el Llaç de la Reina Isabel la Catòlica. A aquest el va visitar junt amb els vinarossencs que conformaven la seua colònia a Lagos, Nigèria, en desembre de 1986, en una reunió molt afectiva, informal i cordial que va dixar un excel.lent record en tots els nostres paisans. (Vide Josep Mª Puigcerver Farcha). Desconeixem si Sa Majestat ha visitat alguna vegada la nostra ciutat, ja que, sent príncep, va anar a caçar, viatjant d’incògnit, a les muntanyes de Benifassà, passant llavors probablement per Vinarós. En el rodatge de la pel.lícula El Cid a Peníscola el llavors príncep es va medir i comparar la seua estatura amb la del protagonista Chartlon Heston, segons fotogrames.

Comment here

4 + 1 =