Letra G

Gil, Pere

(¿?1551-1622) Jesuïta. Viatger i escriptor. Quan es refereix a Vinaròs en la seua obra ho fa amb els següents termes: “la fàbrica de naus i galeres excedyx Cataluña i aporta ventatja a qualsevol dels altres regnes o provincies de España, exceptat Portugal i Biscaia”. Pere Gil és l’autor del llibre manuscrit en 1600: “Geografia de Catalunya. Seguit de la transcripció del Libre primer de la historia Cathalana en lo qual se tracta de Historia o descripció natural, ço es de cosas naturals de Cathaluña”. La seua transcripció i estudi els dugué a terme Josep Iglésies Fort (Reus 1902-Barcelona 1986), publicant-se en 1949 i reeditant-se en 2002 per la Societat Catalana de Geografia.

Comment here

22 − = 20