Letra F

Ferrer, Cosme

ferrer(Gènova, Itàlia – Vinaròs 1612). Mestre panader i comerciant. Ocupà els càrrecs de Justícia el 1602 i 1608, i de jurat en 1582-91,92 i 93; Mustassaf en 1610. El 4 de juliol de 1594, la Vila li va comprar pel preu de 190 lliures una casa i hort a l’esquerra del barri marítim on es van edificar després el convent de Sant Agustí, la placeta de Sant Telm i la casa gremial dels mariners. Apareix el seu nom en l’acte de benedicció de la parroquial com a majoral de la confraria del Santíssim i en l’acte de capitulació de la confraria de Sant Telme de la qual es considerava fundador l’any 1610. En 1595, quan les dos fleques existents eren sols propietat de la Vila, va aconseguir permís del Rei per a construir dos forns especials per a fabricació de bescuyt (pa francés), la qual cosa va moure roidosos plets, recurrint-se la sentència i al Consell General d’Aragó, aconseguint-se que per un altre manament del Rei del 15 de febrer de 1599 que reconeixia el dret de la Vila, el dit Cosme assolara els dos forns que la gent havia batejat amb el nom de «olles d’aquells». Del plet que es va sostenir a València per motius del «bescuyt» que fabricava Cosme, extraem les següents frases: «(…) com per exemple, se ha vist q. haura dos anys poc més o menos (1595) que venint don Juan Porto Carrero de llevant ab dotze galeres y havent pasat per devant de Palamòs, de Barcelona y Tarragona, aplegà a la present plaza de Binaròs sens tenir bescuyt per donar a la husma y axí fonch socorregut y remediat lo dit don Juan Puerto Carrero de quatre cents huytanta quintars de bescuyt, lo que si no tinguera havent de pasar anant y anar de así a Cartagena pera provehirse de bescuits fora star en gran dany de dites galeres (…)» i segueix: «…quan venen les galeres (…) apleguen faltes de bescuyt y ques folguen de trobarne, ara sia q. lo temps nols dona loch pera poder aferrar en Barcelona o Tarragona apres haver passat lo golf de Narbona o perque en les dites parts es contingent no trobar bescuyts fets, es recordant ell testimoni que haura un any poc mes o menys que aplega Ambrosio Espinola a la present vila de Vinaròs ab nou o deu galeres les quals aplegaren sense bescuyt i volentli comprar al dit Cosme Ferrer lo bescuyt, que serien sis o set cents quintars, los jurats de la present vila donaren y manarent per medi de Rafel Morell al dit Cosme Ferrer que no donàs bescuyt a dites galeres, y entenent ho lo dit Ambrosio Espinola lo veu ell testimoni molt brau y colerich ab la vila y li hoi dir que si nol provehien de bescuyt que llansaria a tota la gent en terra pera que feçen tot lo mal que poguesen; e apres no sap ell testimoni com se remediaren…».

Comment here

− 4 = 6