Letra C

Clot de Na Nineta

Es cita com a tal la partida del Clot on es va construir la Plaça de bous en escriptures contemporànies de 1864. Vide Palacio Bover, “Taurologia de …(I)”. Pàg. 144

Comment here

+ 58 = 66