Letra C

Cervol, Platja

Nom que rep la platja situada a la desembocadura del riu Cervol, i que és una de les més extenses de la població, encara que poc apta per als banys de l’estiu per haver-hi cantells massa grossos i estar lluny dels nuclis més poblats. En ella es va produir el fet luctuòs següent: “Dia vint i tres de decembre de este añi Mil setcents cinquanta y nou se dona tambe sepultura a altres dels precidiaris, y succesivament como anaren eixint de el mar y a tots los demes que en dit naufragi periren per estar ferrats y averse fet la embarcacio atrossos – no se sab del nom perque es perderen los papers.- se sap que aven segut el Naufragi a cosa de les 2 hores de la nit sens saber los mariners aon estaven per la gran foscor, aventlos guiat hu dels precidiaris que escapà hasta el camí de el canar (desde la punta del riu aon fonc la desgracia) es sentiren los fervorosos actes de contricció y la gran misericordia que de tots son cor demanaven los miserables precidiaris que lligats en cadenes y grillons quedaven en la nau, sens qui els puguera socorre, no hagen segut miserables devant de deu, amen.”

Comment here

1 + 8 =