Numismática

En la revista “San Sebastián” de maig de 1918 apareix la notícia de que un projecte de llei del Congrès dels Diputats establia que tant sols tindrien

Read More

Nueva Vinarocense, El

Periòdic local de tendència republicana, fundat primerament amb el nom de El Vinarocense per Joaquim Just Huguet, en 1885. Era el seu director Agustí

Read More

Nuevo Grill, El

Setmanari local fundat en 1904 per Josep Antolí Doménech. Com que dita publicació havia sortit a la llum pública amb el nom de "El Grill" sense autori

Read More

Nueva Patria

Periòdic local aparegut en 1931, dirigit pel President del Centre Republicà. Va conviure amb el Patria Nueva i Patria Libre, però amb idees molt més r

Read More

Novella, Clot d’en

Topònim. És citat com a tal en l’establiment nº 11 del Lloctinent de Justícia de 1647, on parla dels salaris dels “veadors”. Possiblement es trobaria

Read More

Nova esquerra

Partit format de l’escissió d’Esquerra Unida en 1997. Al poc temps de produir-se la referida escissió va vindre a Vinaròs la seua representant naciona

Read More