Letra V

Volta de les processons

L’actual volteta de passejar segueix sent encara el lloc tradicional per on discurreixen des de temps molt llunyans les processons, traques i manifestacions de diversa índole. En 1584, els majorals de la Confraria de la Puríssima, la més antiga de les que hi havien, van sol.licitar el canvi del traçat «per quant lo carrer de la Puríssima està impedit per a passar la processó que tots los anys se fa per dit puesto per haver caigut algunes cases y estar en obres», diu Borràs (Pàg. 67) i molts anys després, en 1731, segons afirma Rafels García (Rev. San Sebastián. Nov. Desembre 909), sent alcalde Joan Baptista Pasapera, van canviar l’antiquíssim traçat de les processons que des de l’església anaven pel carrer Major i de la Puríssima ja que es considerava que aquest últim era molt estret; per això es va creure millor donar-li la volta que s’ha fet fins els nostres temps. Va ser l’alcalde Balada qui va allargar eixe recorregut fa uns vint anys per donar a les processons de Setmana Santa més relleu, però eixa «volteta» encara és vigent en moltes altres com la del Corpus, de l’Assumpció, de la Misericòrdia, el recorregut de la traca, etc., etc…

Comment here

− 2 = 4