Letra P

Partides de terme

Segons el padró de riqueses de l’any 1811, les partides del nostre terme eren les següents: Aigua Oliva, Alcanar (Camí de), Ameradors, Argamassa, Barbiguera, Basses, Bassetes, Benicarló, Boverals, Cabanil o Cabañil, Cala, Càlig (Camí de ), Camp de Marí, Camp de l’ Església, Caminàs, Campàs, Claper gros, Capçades, Camí Carreró, Carrasca, Carretes, Closa, Camí de Xivert, Clot, Corral de les Mates, Colell, Cometa, Cova del Vent, Creu de S. Josep, Creu Negra, Devesa, Dos Vilars, Estany, Friginals, Figueretes, Guilló (vora de la de Vistabella), Mas d’En Borràs, Mas d’En Cerdà, Maleà o Malean, Mallor, Martinenca, Mas d’En Brau, Mas dels Mestres, Mas del Pastor, Melilla, Maroca, Mirambo, Molí Noguera, Molí, Molinet, Molí d’En Tarragó, Moli d’Orts, Murtera, Palmera, Paret Grossa, Parreta, Pas de Càlig, (Camí) Peníscola, Perengil, Penya de l’Àguila, Pla de Lluch, Plana, Planeta, Portell, Pou de la Focha, Pou de la «Coisa» (sic), Pou de Na Foixa, Puente, Puig, Puntarró, Quadra, Racó, Ribes, Ribarroja, Riu, Sant Gregori, Camí de Sant Jordi, Salines, Salt del Molinet, Sol de Riu, Soterranyes, Surrac, Terrer, Tres Corrals, Tres Corredors, Tres Forques, Triador, (Camí) d’Ulldecona, Camí de la Mare de Déu, Vistabella, Volta. APROXIMACIO ALS TOPONIMS D’ALGUNES PARTIDES: AIGUA OLIVA: Pren el nom del barranc contigu, possiblement el Oleum Flumen citat per Avieno, geògraf romà, o també, segons altres opinions de «aigualiba», es a dir aigua menuda, segons el seu significat català de liba. AMERADORS: Basses, estanys, céquies o altres llocs d’aigua comunals que utilitzaven per amerar el cànem o el lli, estant determinats els llocs per poder-ho fer i prohibit en tots els demés. El cànem després s’estenia per secar-se a una distància reglamentada. BOVERAL: Lloc amb herba abundant on pasturaven els bous, estant prohibit a les altres bèsties, so pena de ser degollades una si era de dia o dos si era denit per cada amo del bestiar. Aquesta partida existia en quasi tots els pobles i rebia comunment el nom de bovalar. CABANILS significa cabanes o cases menudes.Es troba a la vora del barranc de la Barbiguera, prop del camí vell d’Alcanar. CAPÇADES: segons el seu significat català és un tros de feixa que es prepara per sembrar verdures, llegums o bancal. CLAPER GROS: terreny molt pedregós o també munt de pedres en el camp, generalment per a ésser utilitzades després per fer marges o barraques. DEVESES: prats o trossos de terra abundant d’herbes, destinades al pasturatge. En temps de la desamortizatzió totes les deveses dels pobles, així com els monts comuns van ser venuts a particulars (Mossén Miralles Sales en Història d’Albocàsser). MALEA déu el seu significat al terreny perdut i no conreat ple de matolls, argilagues o malea. PORTELL: el seu significat, molt comú, per cert, és de porta o pas menut i és el pas estret i fondo que forma la carretera que va a l’ermita en passar la que va a S. Gregori. No massa lluny de Vinaròs es troben les poblacions del Portell i de La Portellada, aquesta en la provincia de Terol, amb significació igual: el seu escut està format per dos muntanyes entre les que hi ha un pas estret. PUNTARRO: Deriva de la malformació de la paraula pontarró, que equival a pont menut i efectivament, així apareix en escriptures de finals del segle XIX en que es citada dita partida com puntarró o «del puente». SALINES: Déu el seu nom segurament a la desembocadura del barranc on possiblement des del temps de la reconquesta es van establir unes salines, que amb les de Benicarló i Peníscola formaven els tres ports de la anomenada «GABELA DE LA SAL DE PENÍSCOLA», producte protegit pels propis reis, ja que per mig d’ell es pagaven impostos indirectes. La partida de “LES TRES FORQUES”: possiblement rebia eixe nom perquè era el lloc on s’instal.laven aquests instruments de execució dels criminals ajusticiats en temps de la jurisdicció del mer i mixte imperi, per l’Orde de Montesa. SOL DE RIU: aquest nom fa referència al final o acabament del riu, amb contraposició a l’expresió Cap de Riu, nom de partida existent per exemple a Morella, on naix el nostre riu Cervol. Per això hem d’escriure Sòl de Riu, amb accent a la lletra O.

Comment here

− 3 = 4