Letra P

Pared blanca

Nom d’una finca del nostre terme d’uns deu jornals, situada a la vora del camí de l’ermita i que afronta al pont del riu. Es propietat dels germans Redó Herrera. Rep aquest nom per la llarga paret que l’envolta i que la separa de la carretera de l’ermita. En la construcció del seu pou, la màquina perforadora va extraure closques de diferents cargols i moluscs (trompetetes, cornetes i ostres sense fosilitzar) a una profunditat d’uns 230 metres.

Comment here

84 + = 85