Letra P

Palmera – Palmera grossa

Nom d’una de les partides del nostre terme, a la vora del Riu Cènia, més amunt d’Alcanar. Es citada com a tal a l’establiment nº 11 del Lloctinent de Justícia de 1647.

Comment here

36 − = 32