Letra O

Organista

Aquest càrrec, molt important des del segle XVII, anava lligat amb el de Mestre de Capella. Es troben documentats com a tals organistes o també «Mestres d’Orgue i Capella», els personatges següents, de la Parroquial de l’Assumpció:
Francesc Prima, mossén, 1594
Jaume Sabater (Çabater) (1659-1678)
Mossén Josep Doménech (1694, – 1738)
Manuel Serranía (1738-1750)
Josep Antoni Planelles
Francesc Climent
Francesc Josep Ortí (+1763)
Antoni Puchol, mossén (1799)
D. Mariano Ledesma (va passar a Sevilla i després a la Capella Reial de Madrid)
Ramon Gomis (1806)
Fra Jaume Ferrer, de Cervera, (Provisional)
Josep Bonau, de Barcelona (des de 13-VI-1809), compartit amb l’anterior)
Martí Molés (Provisional, 1819)
Josep Bonau (sol des de 4-VII-1812)
Lleó Molés (interinament, 1852)
Sebastià Sastre 1852
Fra Agustí Antolín (Mitan segle XIX, segons el Dicc. Biogràfic de J. Ruiz de Lihory).
Francesc Argemí Casamada. (1852 i 1862-1887)
Geroni Perera 1862
Julià Sanz- Francesc Tapbioles Pinós 1887
Josep de Abaria i Munt 1910? Apareix en el cens com a tal.
Joan Baptista Juan Banasco, mossén 1910-1917
Manuel Calduch Rovira, mossén 1917-1918
Antoni Brau Roso, mossén Des de Juny de 1920, en que apareix nomenat, fins 1926, segons “Anuario Guia de la Provincia de Castellón”, de diferents anys.
Joan Bta. Juan Banasco, mossén 1923-29, segons
Rev. San Sebastián
Vicente Enrique i Tarancón, mossén (1930-1933)
Vicent Bellés, mossén (1933)
(Vide Orgue. Id. Ledesma i sobretot el llibre Organos del Pais Valenciano. Organo de Vinaròs, de Joan Bover Puig, setmbre 1981).

Comment here

35 − 28 =