Letra O

Orfanell Prades, Jacinto

(La Jana 1578 – Nagasaki, Japó. 1622). Beat de La Jana, de l’Orde de Predicadors. Va morir martiritzat a la foguera al Japó en 1622, sent beatificat en 1867 pel Papa Pius IX. La seua biografia, molt documentada va ser publicada en març de 1990 pel sanmatevà Josep Doménech Besalduch, rector de la parróquia de la Trinitat de Castelló, baix el títol «A sombra de tejados». A l’Arxiu Municipal de Vinarós apareix la següent nota, aportada per J. Bover, referida al beat que manifesta que el 6 de desembre de 1687, l’Ajuntament va donar a fra Josep Vilanova, religiòs dominic del Convent de Sant Mateu, 5 lliures valencianes, «les quals son per la Caritat que dita vila ha fet per a la Canonizació de fray Jacinto Orfanell».

Comment here

15 + = 17