Letra N

Noms

nomsEntre els diferents noms i diferents grafies, algunes d’elles molt peregrines, que s’han donat a la nostra població, tal com apareixen en els documents antics, tenim: BYNALAROS (1241, Carta Pobla); VINALAROÇ, VINALAROCH, VINALAROC VINIALAROÇ, (en la Vega de Granada durant la seua conquesta en 1491 pel Rei Catòlic), VINALAROS (1297, El Mestre del Temple dóna un forn); VINALAROÇ(Promesa d’anul.lació del cens de mil vint sous, 1359); VILANAROZO (Marco Dattini, 1398); VILANAROÇ (1410, apareix indistintament Vilanaroç i Vinalaroç; i 1428, Llicència per afegir guix al vi); BENILAROÇ (Real provisió de Ferran II a Córdoba en 1490); VIGNAROZ, en un llibre sobre Vendôme. / Agustí Delgado en la portada del seu llibre “Vinaròs a través de los textos literarios” nomena aquestes altres formes: Benilaroç, Binalaros, Benilaros, Bynalaroç, Vinaroz, Binaros, Binarlaros, Venilaros, Vinalaroç, Vinialaroç, Venaroz, Venalaroz. Vilanaroç, Vinaloros, Beni’Arus, Ben Al.Laros, Bani l’Arus, Binalaros, Vinaroch, Binelaroç, Binaros, Bineros, Vinala-rosi, Vinaos, Villemaroci, Vineros, Villema Rocii.

Comment here

20 − 10 =