Letra M

Mustassaf

Antigament l’oficial del Consell Municipal de conservar i deixar els pesos, romana i mesures que se necessitaven per a vendre, cobrant retribucions en espècie. Posteriorment, acabada l’època foral se’n cuidava el regidor conegut com a “síndic”, que tenia la romana, la lliura, la mitja lliura, el quarteró, la mesura i la barcella. La casa del Mustassaf es trobava al carrer Major. En els establiments del Mustassaf de l’any 1650 es diu «en dita present vila de Vinaròs dins la casa de la própia habitació, situada y posada en lo carrer Major de aquella». El Síndic tenia ja l’oficina de peses i mesures en el mateix edifici de l’ajuntament en el lloc que fins 1998 ocupava l’Oficina d’Informació i Turisme. Tenia el mustassaf els seus «Establiment» redactats pel Justícia, Jurats i Consell, en l’any 1648, encara que posteriorment se’n anirien afegint o emmendant molts d’ells. Els temes sobre els que tenia jurisdicció eren entre d’altres:
-Que ninguna persona vereme ni treballe dia de festa
-Que ningú gose vendre les vitualles a major for del que se li haurà donat
-De les espardenyes de espart o cànem o mercaderia falsificada.
-De capsingles i garroteres
-Del comprar en gros sabates y altres vitualles
-De les bèsties mortes y altres brutícies
-De pessades i messures falses i pesos i mesures falsos
-que lo Mustassaf sia satisfet del seu treball
-Dels preus de cebada i garrofes dels ostalers.
-Dels flaquers i dels que vénen pa sense llicència
-Del peix que es trau dins lo terme de la present vila.
-Dels traginers del peix
-Dels pescadors d ensesa.
Dels que prenen peix de les barques, bolig, coves i balances.
-De la obligació del pescador de donar peix pesat.
-De mercaderies que es compraran en lo terme de la present vila.
ANYS NOMS

1582 Nofre Joan Piera
1592 Nofre Joan Piera
1600 Antoni Rafel Morell
1602 Joan Esteller
1603 Bertomeu Bernat
1605 Baptista Febrer.
1606 Josep Doménech
1608 Joan Baptista Prima
1610 Cosme Ferrer
1624 Antoni Castell
1650 Pere Esteller.
1654 Joan Esteller
1655 Joan Baptista Febrer, menor.
1656 Berthomeu Juan
Thomàs Covarsí, notari
1659 Francesc Palau
1660 Jaume Pujalt, notari
1662 Agustí Piera
1663 Damià Forner
1666 Pere Esteller
1667 Onofre Juan
1668 Joseph Vidal
1669 Jaume Pujalt
1670 Jaume Miralles, ciutadà.
1671 Josep Vidal
1673 Thomàs Bonet, notari
1674 Pere Bo,
1675 Rafel Cruz.
1676 Llorens Llopis
1677 Damià Forner
1678 Jaume Miralles.
1681 Josep Vidal
1687 Joan Llanusa, notari
1688 Joan Llanusa, notari
1695 Damià Pons
1696 Josep Lluch, mercader.
1697 Macià Domingo Mallach
1699 Thomàs Bonet, notari.

Comment here

9 + 1 =