Letra M

Miralles d’en Jaume, Jaume

miralles_d'en_jaumeLloctinent de Comanador i Batlle de Vinaròs des del 3 d’agost de 1650, en que va ser nomenat per lo Magnífic Carles de Mor, Doctor en Drets del Consell de Sa Magestat, Assessor de la Batllia General de la Ciutat i Regne de València, en nom del procurador general Francesc de Cardona, Almirall d’Aragó, i Comanador de la Comanda de Vinaròs i Benicarló. Ocupà el càrrec fins l’any 1652. També ocupà el càrrec de lloctinent de Justícia en 1599; jurat en 1607 i 1624. En 1604, sent majoral del Santíssim junt amb Jaume Covarsí va encarregar una peanya per a dur la custòdia a l’escultor de la Vila, Felip Febrer. En els “Establiments de la Vila del Lloctinent de Justicia” es nomenat com Magnífic Senyor i Ciutadà (noble).

Comment here

+ 47 = 52