Letra M

Mesures agráries

En el nostre poble es considera el jornal com de 3.771 metres quadrats, que equivalia al trevall que podien llaurar un cavall o matxo amb un home en un sol dia. No era igual a tots els llocs, ja que en Benicarló es considera el jornal de 3770 metres quadrats i a Càlig de 3. 333. Normalment en les escriptures notarials es sol determinar les extensions de les finques en hectàrees, árees i centiàrees. Veem-ne algunes de les equivalències.
EXTENSIÓ:
Hectàrea…………………………..10.000 metres quadrats
Area…………………………………100 » “
Centiàrea…………………………..1 metre
Jornal Català………………2.390 o 2.190 metres o 730 x 3 barcelles = 2.190
Jornal de Vinaròs……………….3.771 »
Fanecada…………………………..837 »
Un jornal…………………………..1.500 ceps
1 cep………………………………..49 pams quadrats o 2,51 metres
LONGITUT
Una llegua…………………………7.500 metres
Una hora de camí……………….5.000 »
Vara………………………………… 0,906
Pam………………………………….0,226 »
Camí de Carro……………………180 cms.
Pas de Caballeria………………. 90 »
GRANS
Cafís……………………………….. 200 litres, equivalent a 12 barcelles
Barcella…………………………….17 » , equivalent a 8 mesures
Mesura…………………………….. 2 »
PES
Quintar……………………………..51.076 quilos»
Arrova………………………………12,769
Lliura……………………………… 0,355
Onça………………………………. 0,030
VI
Cànter……………………………… 11 litres
Mitja………………………… 1,4 »
OLI
Arrova………………………………12 litres
Lliura……………………………….0,4 «

Comment here

6 + = 11