Letra M

Manrique de Lara, Fra Pere

Bisbe de Tortosa. Apareix citat en la nostra Vila com a signatari de l’aprovació dels estatuts de la Confraria de sant Telm, erigida pel Gremi dels mariners, el 2 de juny de 1611. Es citat també anteriorment en el curiòs bateig de 7 d’octubre de 1609, que ens aporta, entre mig, el detall curiòs històric de l’expulsió dels moriscos: «I fonch lo dia que comensaren de venir los moriscos de la terra del Regne de València pera embarcarse pera Berberia, regnant lo rey Dn. Phelip tercer, sent Pontífice Paulo quint, bisbe de Tortosa Dn. Pedro Manrique de Lara...

Comment here

73 − 72 =