Letra L

Lloctinents. Lloctinents del Mestre de Montesa. Lloctinents de Comanador

Durant els darrers anys del senyoriu de Montesa, les autoritats principals del Regne eren el Rei d’Espanya, els Virreis que residien en el Palau Reial de València, els Comanadors (vide id.) que tenien baix el seu domini una Encomanda. Les encomandes de l’Orde de Montesa eren tretze. La nostra comanda estava formada per les viles de Peníscola, Benicarló i Vinaròs, de la que després es formaria la Comanda de Vinaròs i Benicarló a soles. Els Comanadors delegaven la seua autoritat en els lloctinents de Comanador. En un principi les Comandes o Encomandes servien de premi als religiosos soldats de l’Orde ja veterans i després a aristòcrates qualsevols que no havien militat, servint tan sols de regals a eixos cortesans. L’immediata autoritat per damunt d’ells és el Governador de Sant Mateu. El Comanador té alergia a residir en el lloc d’on extrau les seues rendes i delega el seu manament en un Lloctinent de Comanador, que a la vegada és Batlle (des de 1604 segons les Corts d’eixe any) i a la vegada, eixos altres deleguen en un Subrogat. (Vide comanda). Entre els Lloctinents de Comanador o representants dels comanadors que va tindre la Encomanda de Vinaròs, coneguts tenim a:

Any LLOCT. GENERAL DEL MESTRE DE MONTESA

1359 Arnau Guiot

1643 Fray Gaspar Juan

Any LLOCT. DE COMANADOR

1521 Pelegrí de Castellà

1535 Fra Joan Nofre Penyarroja

1548-69 Pere Borràs

1582-1584 Joan Travesset

1599 Joan Travesset i Felip de Cardona

1609-1624 Joan Travesset i Jofre de Blanes

1647-1650 Joan Bta. Prima, ciutadà Francesc de Cardona

1650-1652 Jaume Miralles, ciutadà “ “

1653-1668 Antoni Vidal, mercader. “ “

1665 Joan Baptista Prima Francesc de Cardona

1665-1676 Lucrècia Palafox

1676 Joan Prima

1686-1687-1688 Agustí Blanchadell

1697 Pere Pons, mercader. Folch de Cardona

1699 Pere Pons, » Folch de Cardona

1701 Joan Bta. Febrer de la Torre

1706-1707 Antoni Mas

1709 Josep Borràs

1716 Josep Bertomeu

1731 Manuel Esteller i Noguera

1766 Dr. Tomas Salvador

1770 Joan Bapt. Lasala i Borrell Pere de Salazar i Oterrera

1782 Agustí de Pinedo Joan de Dios de Zayas

1791 Guillem White

Comment here

− 5 = 1