Letra G

Guerra dels dos Peres

(1356-1366). 1360. Febrer, 28. Sant Mateu. CONTRIBUCIÓ DE VINARÒS EN LA GUERRA DE PERE IV D’ARAGO CONTRA PERE I DE CASTELLA. Arxiu unicipal de Vinaròs DOCUMENT. Pergamí. (17.200 X 120mm). «Conexeran tots que yo en Berenguer Fonollosa, de Sent Matheu, collitor per lo senyor Mestre de Muntesa, / diputat a collir lo sou i altres coses dels homens a cavall del Maestrat de Muntesa, scientment/ atorch mi haver hauts d’en Miquel Dauder i d’en Bernat Lebra, jurats de Vilanaroç, absens com / a presents, en l’an deius scrit, ço es, cent trenta-tres sous cinch diners i mealla reals, a la universi-/- tat del dit loch pertanyents a pagar per los cavalls morts i affollats del dit Maestrat en / la ffrontera d’Oriola i de Castella. Hon renuntiu a tota exepcio de la dita moneda no hauda et/ rebuda en la forma damunt dita realment i d’engan. En testimoni de la qual cosa fiu / ne fer la present carta d’apocha per haver d’aqui memoria en sdevenidor. Aço es fet / en Sent Matheu divendres a vint-i-huit dies de febrer de l’an de la Nativitat del nostre Senyor / mil trecens i sexanta. Sen- (+)-yal d’en Berenguer Fonollosa damunt dit, qui aço lou et / ferm./ Testimonis foren d’aço N’Arnau Oden, prevere, i em Bernat Macip, notari de Sent Matheu./. Sen-(+)- yal d’en Johan Pasqual, notari publich per auctoritat real de tota la terra et / senyoria del senyor Rei d’Arago, qui a aço present fo en scrivi i cloe lo dia, loch i an damunt dits.»(1) BIBLIOGRAFIA: (1).- Bover Falcó, Oscar. «Vinaròs en la guerra de los dos Pedros. 1360». Setm. “Vinaròs”. 13-IV-1991.

Comment here

+ 29 = 34