Letra G

Gota freda

gotaDegut al calentament de la Terra, els forts aiguats o plutges persistents són cada vegada més espaiats. Normalment es produeixen a la temporada de la tardor. Els mariners deien a aquestes últimes “llevantades”, que acostumaven a durar vuit, nou o déu dies. Encara que els mariners no podien llavors sortir a la mar, dites llevantades eren molt beneficioses per a aquest col.lectiu perquè amb els temporals es reboliquen els fons marins i es capturen desprès més llagostins. Apart de produir desbordaments del riu Cervol s’han donat casos en que en estar més localitzada en determinats o altres punts ha baixat el barranc de la Barbiguera mentre el Cervol no ho ha fet. En els darrers dies de setembre i primers d’octubre de 1986, va baixar el barranc del Triador, destroçant i arrastrant un dels xalets propers i deixant incomunicada la carretera de la Costa Nord que va quedar tallada per una impactant soscavada. Es va calcular la caiguda de 230 a 250 litres d’aigua produint unes pèrdues materials calculades llavors en uns 250 milions de pessetes.

Comment here

− 1 = 4