Letra G

Gasulla Forner, Manuel

gasulla(Vinaròs 26-V-1967). Doctor en Telecomunicacions. Es llicencià i es doctorà en la Universitat Politècnica de Catalunya en 1992 i 1999 respectivament, presentat la tesi doctoral “Obtención de imágenes de la distribución de impedancia eléctrica del subsuelo. Aplicación a la detección de objetos locales”. Ja des de 1993 estigué de professor associat en el Departament d’Enginyeria Electrònica. En 13 de febrer de 2002 fou nomenat profesor titular de la Universitat Politécnica de Catalunya, formant part de l’equip directiu de l’EPSC (Escola Politécnica Superior de Castelldefells) on ocupa càrrecs directius coordinant relacionant relacions externes (Universitat-empresa) i internacionals. A partir de setembre de 2001 fou becat per a investigar sempre per l’esmentada universitat traslladant-se a Delf (Holanda) interessant-se pels sitemes sensors, mesures elèctriques de la impedància i altres tecnologies de la microelectrònica.

Comment here

50 + = 52