Letra G

García Domènech, Joan Francesc

(Vinarós 24-V-1797). Va ingressar en l’Orde de Montesa i Sant Jordi d’Alfama en la que va alcançar mèrits notables, aplegant al càrrer de Canonge de Gandía.

Comment here

3 + 7 =