Letra F

Forés Ramos de Arandia, Melquiades

(Vinarós, segle XIX ). Alcalde de Vinaròs en 1884. Advocat i Professor d‘Institut. Assenyala Borrás Jarque que en 1 d’octubre de 1876, havent desaparegut l’antiga escola de Gramàtica, l’Ajuntament va dotar amb 500 pessetes de sou a Melquíades Forés, per a que en les cases de Frexes, a les afores del carrer de sant Francesc, montés una escola de segon Ensenyament o Institut baix la seua direcció. Melquíades Forès havia sigut primerament Professor de l’Institut de Vila-franca del Penedès i desijant retornar al seu poble, aconsegueix la referida paga i l’acord municipal el 10 d’agost de 1876. Comptava amb 22 estudiants i tenia la obligació de tenir gratuïtament tres alumnes que siguessen pobres provats de la seua capacitat per a l’estudi per mig d un examen. Els alumnes pagaven 10 pessetes mensuals. El Sr. Forés va ser l’autor d’unes noves ordenances municipals que se li van encarregar a l’efecte, complint satisfactóriament. Van ser aprovades unànimement, i es va reconèixer el seu mèrit al Sr. Forès en sessió del 27 d’abril de 1877.

foresMelquíades Forés va publicar en 1879 el llibret «Páginas sueltas», recull d’articles solts i poesies selectes, clarament moralitzants, dedicant dita obra a les seues nevodes, Rogelia i Tanita Esteller Forés. En 1884 va ocupar el càrrec d’alcalde des del dia primer de març fins a l’octubre en que volent dimitir per a traslladar-se a viure a València, l’Ajuntament, no li ho va consentir per ser-ho per nomenament de Reial Ordre. Va haver de seguir en el càrrec durant uns mesos més. Bover Puig recull en un extens article la fundació de l’Intitut d’Ensenyament secundari de Forés en “La història de Vinaròs en els seus documents. La Enseñanza en Vinaròs en el siglo XIX (V)”, Set. Vinaròs, 18-III-2000).

Comment here

− 3 = 5