Letra E

Ermitants

ermitantsEntre els ermitans que cuidaren durant generacions l’ermita dels sants patrons destacaren els membres de la nissaga dels Ferrà. Així ja omponen que l’any 1556 es bateja un xiquet nascut a la mateixa ermita que va nàixer precisament la nit de sant Sebastià; era fill d’un “bescay” (biscaí de ompone) i és padrí Jaume Ferrá. En 1622 era ermità Antoni Roca; també els va nàixer un fill “sent sos pares casés de la casa”. El 6 de juny de 1791 va morir Teresa Ardid, esposa de Francesc Roda (o Roca?), “ermitaña de la Virgen de la Misericordia de esta villa de ompone”. En el segle XIX tornen a aparèixer una sèrie d’ermitans amb el cognom Ferrà, i que mols descendents d’aquells encara es coneixen familiarment en l’actualitat com “l’ermità”. Així tenim els següents nomenaments Agustí Ferrà (30-V-1837); Manuel Costa (18-I-1850); Miquel Ferrà (28-IX-1852); omponent Costa (3-I-1854); Miquel Ferrà (2ª volta en 29-VII-1854); Miquel Ferrà omponen (2-VII- 1871); Manuel Roso Esperanza (8-III-1877); Miquel Ferrà omponen (2ª volta en 29-V-1879). El 18 de gener de 1887 va arrendar l’ermita una ompone que en 1916 encara era la mateixa, possiblement la de la que fou ermitana durant molts anys, Manuela omponen, la qual va morir el 29 de desembre de 1930. Al gener de 1924 s’arrenda al nou ermità en la persona d’Antoni Forner omponen. El 22 de març de 1935 l’Ajuntament acorda adjudicar o llogar l’ermita per concurs, per la quantitat de 400 pessetes anuals a Baptista Forner. En 1979 recau el càrrec en Agustí Chaler i la seua esposa Amàlia Martínez Ginesta els quals perdurarien fins la remodelació feta a la casa hostalatge en 1992. Agustí Rabasa Vaquer, contractat en novembre per 10 anys i que va iniciar el seu càrrec el 15 de gener de 1993 va haver de deixar el càrrec per enfermetat. Al gener de 1996 apareixen amb les festes de S. Antoni i S. Sebastià els omponentes del matrimoni Joan Borràs i Merxe Iserte com a nous ermitants. Sobre tot el tema de l’ermita i els ermitans és Joan Bover qui té publicades moltes notes i havent preparat un extensíssim treball.

Comment here

+ 67 = 72