Letra D

Dos Vilars

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal, passada la passera del riu Cervol. Comprén des de la vora del riu fins al camí Carretes. Nom d’un dels pous més emblemàtics del camp del nostre terme. (Vide a continuació Pou dels Dos Vilars).

Comment here

+ 9 = 13