Letra D

Devesa – Deveses

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal. La seua denominació fa referència a prats o trossos de terra amb herba abundant, destinats al pasturatge. El prestigiòs filòleg català Joan Coromines, en el seu llibre “Onomasticon Cataloniae” afirma que la paraula és d’etimologia llatina i ve de “Defensus”, participi de defendere i que deu ser traduit en el sentit de “lloc prohibit o d’utilització resservada”. En els antics establiments de la Vila se’n parla que en 14 de Febrer de 1695 el Consell va aprovar que “ (…) … las tierras de Nuestra Señora de Misericordia que están mojonadas y reputadas por devesa, que en aquellas y aquella se observe y guarde todo lo contenido y referido en el antecedente capítulo en favor del Bovalar … (…).” En temps de la Desamortització, totes les deveses dels pobles, així com els monts comuns, van ser venuts a particulars.

Comment here

− 1 = 3