Letra C

Cocó

Caseta de pedra en sec, de forma redona o quadrangular amb sostre de forma cònica o piramidal. Els cocons són construccions rurals per a refugi accidental de la gent treballadora del camp, fetes amb pedres inútils per al terreny, similars a les dels marges.. Molts es van construir durant el segle XIX i altres a principis del XX, quan encara l’economia es basava fonamentalment en l’agricultura i encara estaven vigents els “amprius” o donacions de terrenys erms i de matolls que s’havien de despedregar per a fer-los cultivables a canvi d’altres treballs molt durs i penosos. Donat que formen part del nostre hàbitat rural i d’una època ja pretèrita, es deuen conservar i inventariar, ja que formen part del nostre patrimoni rural. Encara en queden alguns de molt vistosos i interessants per la partida de les Suterranyes.

Comment here

+ 52 = 56