Letra C

Club de Natació Vinaròs

97 IDEM.Entitat fundada a mitans de l’any 1981. Sense citar data de legalització, s’afirma que es va constituir legalment el 17 d’octubre del referit any, quedant la primera junta formada per Joan M. Cabanes com a president, Vicent Beltrán de vice-president, sent altres membres destacats, Joan A. Castell, Joan M. Rubert, Felip Fonellosa, Marcel.li Fuster, i Ramon Pauner. Dit colectiu ha estat escindit en dos rames i en 1991 va desaparèixer com a tal entitat autònoma, integrant-se com una activitat més del Club Esportiu Vinarossenc al novembre de 1992 i quedant fussionats aquests dos clubs al gener de 1993. Però en 1994 reapareix de nou amb autonomia pròpia amb Eladi Balboa Sabaté com a president.

Comment here

9 + 1 =