Letra C

Centro cultural vinarocense

centro_culturalEntitat cultural i recreativa creada per emigrants vinarossencs a Barcelona en gener de 1920 amb motiu de la festa de Sant Sebastià. Es convertiria al poc temps en la famosa Colònia Vinarossenca d’aquella capital. Tenien la seu al carrer de Abaixadors, 10, Principal. En gener de 1921 es va nomenar president a Agustí Bas i en març van celebrar solemnement el 1er. aniversari de la seua inauguració; en juliol de 1921 va ser nomenat president el sr. Julio Salom; en 17-I-1924 es produeix una renovació de Junta, sent des de llavors presidida per Joan Giner Ruiz. En abril de 1929 era encara president el mateix i van fer president d’Honor a Joan Ribera Gonel. Els emigrants dissident d’aquest Centre van crear també un Ateneo Vinarocense, el qual es va fusionar amb aquell amb motiu de ser nomenat president Baptista Domènech en maig de 1931 (Vide id., Teatre i Colònia de Barcelona). A principis de març de 1933 va ser nomenat president altra vegada el Sr. Agustí Bas. El 9 de febrer de 1936 va sel elegit president Carles Valls.

Comment here

− 2 = 3