Letra C

Casa de la comanda de Montesa

Casa_montesaEs trobava on posteriorment existia el Bar Rosales a la plaça Jovellar. Diuen així els documents de 1577: «Die III mensis iunii anno Nativitate domini M.D.LXX.VII. lo ilustrissim e Reverendissin don Melchior Sans comanador de la orde y militia de Nostra senyora de Montesa y del benaventurat San Jordi y de la comanda de les viles de Benicarló y Vinaròs juntament ab lo notari y testimonis davall sosdits (…) a la casa y celler que la dita comanda te en la dita vila de Vinaròs fora los murs de aquella en lo arraval damunt la vila segons que affronta ab corral de Joan Steller y cami de Benicarlo de un costat y del altre ab carrero de Pere Soro y a les spalles ab corral de Joan March…» i entre els objectes interessants que apareixien es nomena «Primo una premssa bona ab sos apparells. Item tres portadores y una barcella» i en un altre document posterior de 1594 es cita: «…pertanyer a la dita comanda una casa (…) posada en lo raval de la dita vila de Vinaros en la partida del camí que va a la dita vila de Benicarlo y a la vila de Calig la qual asoma desdun costat ab cami publich nomenat la entrada de la cenia den Bertomeu toca del altre costat ab corral den Pere Steller y ab lo cami que va a la vila de Benicarlo a detras ab celler del mas» i afegeig també que entre altres coses té: «dos trulls», «un baul de pedra picada», «tres navales», «vuit botes plenes de vi». L’arxiver de l’Ordre, Joseph Pera de Viu, va escriure en 1784 referent a dita casa: “Casa de la Encomienda. Se manda mejorar. En el capítulo general de 1567 por el S. Maestre Borja en el estatuto que esta bajo el número 25, folio 15 B, de la Copia de Capítulos Generales que hai en nuestro archivo, cajón 58 con motivo de que la casa de la Encomienda de Vinaròs era mui pequeña i no bastante capaz para aposentar al comendador ni para recoger los frutos, se mando mejorar por cambio o haciendola de nuevo para lo que se dio poder a los visitadores de la Orden i al comendador de Vinaròs.” (Fol. 500). La casa va ser demolida totalment en el mes de març de 2008, recuperant-se les pedres ja partides de la portalada que l’autor recorda amb grans dovelles com de porta d’església antiga abans de ser recoberta en la década de 1960, per taulells molt originals d’un prestigiòs ceramista.

Comment here

1 + = 11