Letra B

Banc Espanyol de Credit

D’aquest Banc informa ja el nostre historiador Borràs Jarque en la seua «Història de Vinaròs» (pàgina 557), i diu així: «El dia 18 de giner s’inaugurá al carrer Major una Sucursal del Banc Espanyol de Crédit, concurrint al acte les Autoritats i representacions de la vida vinarossenca. El Reverent Arcipreste beneí les dependències; i acabà l’acte ab un esplèndit lunch. La direcció de la Sucursal començà a càrrec de D. Miquel Guillot, i la Intervenció de D. Rafèl Pastor.» En maig de 1932 va substituir el Sr. Guillot D. Bartolomé Beltrán Pina. Actualment ocupa els baixos de l’edifici del carrer del Socors, número 13. El vinarossenc Agustí Rabasa Miralles va ser director des de gener de 1961, durant molts anys, i Lluís Morales Belda, també vinarossenc, ho va ser durant onze. Al desembre de 1976 va sofrir un atracament a mà armada.

Comment here

74 − = 73