Letra A

Ateneo Mercantil de Vinaroz

AteneoSocietat fundada en 1909, resultat de la fusió de «La Unión» i el «Círculo Agrícola Comercial». Els seus estatuts van ser aprovats pel govern civil de la Província en 26 d’agost de dit any. Formaven la primera junta el Srs. Sebastià Roca Ribera, com a President, Josep Ramos Ten, Ricard Querol Vives, Santiago Falcó Cases, Joan Baptista Pascual Esperanza, Demetri García García, Andreu Ronchera Beltran, Julià Sanz Roso, Sebastià Gausachs Tosca i Joan Ribera Gonel. Entre les seues finalitats estaven el impartir classes gratuites, donar conferències, promoure certàmens i concursos literaris i exposicions, crear un saló de lectura amb una Biblioteca i sala de jocs. Instal.lat primerament en l’antic edifici del Palau del carrer del Socors, (Casa Magriñà), es va traslladar posterioment a l’edifici que encara actualment ocupa la imprempta Soto. Cap a 1917 es va disoldre, adquirint la família Querol les accions de tot l’Ateneu, però va reaparèixer i en 1920 és elegit president el Sr. Eduard Torres i en 1924 tornava a presidir-lo el Dr. Sebastià Roca. En gener de 1931 era nomenat president Vicent Landete. A l’inici de la guerra civil del 1936 els del Comité el van clausurar. Bastants anys desprès, dita entitat seria substituida pel Círculo Mercantil y Cultural (l’actual Casino, fundat per Francesc J. Balada, que ja compta amb llarga trajectòria).

Comment here

+ 13 = 21