Letra A

Arsenio de Vinaroz, Fra

(Vinaròs – València 18-I-1661). Notable franciscà caputxí. El 14 d’octubre de 1616 va prendre l’ hàbit en el convent de Santa Maria Magdalena. Va morir en el convent de la Sang de Crist, de València. Es autor dels llibres «Sobre los casos reservados de los regulares» i «Sobre la pobreza de los frayles menores de San Francisco».

Comment here

2 + = 10